Przewiń do treści
logo it girls

Regulamin sklepu internetowego Fundacji IT GIRLS

DEFINICJE:

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za Produkt.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Sprzedający (Przedsiębiorca) – Fundacja IT Girls z siedzibą w Warszawie, ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa, adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000921737, REGON 389987795, NIP 1182228955.

Kupujący –  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedającym.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: sklep.itgirls.pl

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Umowa – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Strony – Strony Umowy – Sprzedający i Kupujący.

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) w treści obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020r. poz. 287 z późn. zm. 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy Fundacji IT Girls prowadzi sprzedaż Produktów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Kupujących, za pośrednictwem strony internetowej, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedającego oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego.
  3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedającego).
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Internetowy dostęp do oferty sklepu i Formularz Zamówienia, Newsletter.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
   Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
  4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.
  5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: _______________ lub też pisemnie na adres Sprzedającego.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  7. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w ust. 6 Regulaminu) Kupujący może składać na przykład:
    • pisemnie na adres Sprzedającego;
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@itgirls.org.pl
  9. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  10. Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, które zawierają co najmniej oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu _____________ – możliwe aktualne sposoby płatności określone są w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży 
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPal – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PayPal Polska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, NIP 5252406419, REGON 141108225.
  3. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Posiadaczem rachunku bankowego, na który uiszczana zostaje Cena oraz koszty dostawy jest Sprzedający.
  5. Dokonanie płatności obejmującej Cenę i koszty wysyłki przez Kupującego w sposób opisany w ust. 4 Regulaminu wyczerpuje roszczenia Sprzedającego względem Kupującego.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Przesyłka kurierska.
   2. Przesyłka pocztowa
   3. Paczkomaty Inpost
  4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin dłuższy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedającego.
  5. W przypadku zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu Produktu przekraczającej o sześćdziesiąt dni termin określony według Umowy, po stronie Kupującego nie będącego Konsumentem powstaje uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w art. 491 k.c. (Jeżeli umową objęte było kilka Produktów spośród których niektóre dostarczono, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w części objętej zwłoką Sprzedającego. Kupujący uprawniony jest do skorzystania z wyżej opisanego prawa po uprzednim wyznaczeniu Sprzedającemu na piśmie odpowiedniego, co najmniej trzydziestodniowego (dni robocze), dodatkowego terminu.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad
  2. Sprzedający udziela rękojmi w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami, o ile szczegółowa oferta na dany Produkt nie stanowi inaczej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktu pozbawionego wad prawnych i fizycznych. 
  3. Sprzedający udziela gwarancji, wyłącznie jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego Produktu. Powyższe stosuje się odpowiednio w odniesieniu do ewentualnie udzielonej przez producenta odrębnej gwarancji na Produkt. Warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, określa stosowna karta gwarancyjna. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, Kupujący winien kierować bezpośrednio do niego.
  4. W przypadku skorzystania z gwarancji producenta na dany Produkt, uprawnienia służące Kupującemu nie będącemu Konsumentem z tytułu ewentualnej odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi lub gwarancji wygasają.
  5. Reklamacje mogą być wysyłane w formie papierowej lub elektronicznej na adres/adres e-mail Sprzedającego wskazany w definicji Sprzedającego. 
  6. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7. Sprzedający powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni. 
  8. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedającego wskazany w definicji. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedający, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Kupujący.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającyę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. W przypadku zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem, a także przedsiębiorcą – osobą fizyczną, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego (dalej jako Konsument), może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.2. poniżej. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia Konsumentowi Produktu. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres Sprzedającego lub adres email Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od waha na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, 
   7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   10. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
   11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami.
  2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
  3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty stanowiącej równowartość trzech procent (słownie: trzy procent) wartości Umowy netto, obejmując w szczególności wartość udzielonych niebędącemu konsumentem Kupującemu, w ramach rekompensat, rabatów handlowych, dokonanej obniżki ceny oraz wartość udostępnienia zaoferowanych produktów zastępczych. Sprzedający odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu niebędącemu konsumentem umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przy czym odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie jest nieograniczona kwotowo. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności jest bezskuteczne we wszystkich przypadkach objętych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 10. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie informacje i utwory, w tym zdjęcia i grafiki zawarte w Sklepie Internetowym, w szczególności w opisach Produktu przez Sprzedającego, podlegają ochronie prawa autorskiego.
 11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Realizując obowiązek ustawowy, Sprzedający informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Kupującego przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Kupującego nie posiadają stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Kupujący korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan itd.
  2. Sprzedający świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sprzedający zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd. 
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od dnia 18.10.2022 r.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedającego przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie, 
ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa, 
adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Informacja dla Konsumenta przed zawarciem Umowy, zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

1Główne cechy świadczeniaUmowa sprzedaży książek (dalej jako Produkt, rzecz) przeznaczonych zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów, zawierana wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
2Dane identyfikujące przedsiębiorcę i dane kontaktowe („Przedsiębiorca”)Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie, ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa, adres e-mail kontakt@itgirls.org.pl, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000921737, REGON 389987795, NIP 1182228955.
3Adres, pod którym można składać reklamacjeWskazano w punkcie 2.
4Łączna cena wraz z podatkami z tytułu sprzedaży oraz z kosztami dostawyKażdorazowo obliczona w zależności od złożonego zamówienia i podawana jest Konsumentowi w podsumowaniu zakupu w Sklepie Internetowym. Wraz z ceną podawany jest koszt dostawy w zależności od wybranej formy dostawy.
5Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania sięNie dotyczy.
6Sposób i termin zapłatyKonsument wedle swojego wyboru dokonuje płatności:przelewem bankowym;szybkimi płatnościami;kartą płatniczą;BLIKiem;Niezależnie od wybranego sposobu płatności, do ceny doliczana jest opłata za transport.Opłata dokonywana jest przed wysłaniem Produktu.
7Sposób i termin spełnienia świadczenia przez PrzedsiębiorcęCzas realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin dłuższy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest termin dłuższy.
8Stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacjiKonsument może złożyć reklamację dotyczącą umowy za pośrednictwem poczty albo poczty elektronicznej na adres Przedsiębiorcy wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Przedsiębiorca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych. Przedsiębiorca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
9Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowyKonsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą albo pocztą e-mail na jego adres. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedający każdorazowo korzysta z prawa wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami, o których mowa w punkcie 10.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, prawdo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
10Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsumentBezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do siedziby Przedsiębiorcy ponosi Konsument. Konsument powinien wybrać taki sposób zwrotu produktu, aby dotarł on do siedziby Przedsiębiorcy w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.
11Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Przedsiębiorcę uzasadnionych kosztówNie dotyczy.
12Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wadPrzedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć produkty wolne od wad.
13Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacjiNie dotyczy.
14Kodeks dobrych praktykDo umowy nie mają zastosowania zasady wynikające z z kodeksu dobrych praktyk
15Czas trwania umowy i minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowyNie dotyczy.
16Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcyNie są wymagane przez Przedsiębiorcę.
17Treści cyfrowe i techniczne środki ich ochronyNie dotyczy.
18Mająca znaczenie interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniemKonsument musi posiadać: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
19Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:Nie dotyczy.